Уважаеми потребители,
ние от Print Goat се стараем да не нарушаваме правата на авторите на снимковия материал използван в блога. Прилагаме снимковия материал, като метод за по-добро илюстриране на публикуваните статии.
Опитахме се всички изображения използвани в блога да бъдат подбрани спрямо нашето тълкуване на условията и рестрикциите на Creative Commons.
Тъй като това тълкуване е субективно, е възможно неволно да сме допуснали някои пропуски в спазването на авторското право.
Ако сметнете, че сме нарушили вашето авторско право, свържете се с нас на e-mail : info@printgoat.bg , за да :
-Заявите премахване на вашия материал
-Заявите кредитиране на вашия материал
-Смятате, че кредита към вашия материал е неподходящ или недостатъчен
-Смятате, че сме нарушили правата ви като автор на използвания материал по друг начин

Всички изображения публикувани в блога на Print Goat са използвани с информативна, нетърговска цел.

———————————————————————————————————————————

Dear users,
we give our best trying not to violate any Copyrights of the authors of the imagery used in this blog. We attach all images, as an enclosure, trying to illustrate our post in a better way.
We attempted to sort all images applied to the articles, according to our personal interpretation of The Creative Commons copyright licenses and restricitions.
But as this interpretation is subjective, it is possible, that we unknowingly have made some gaps and mistakes regarding the Copyrights of the authors.
In case you beleive we have violated your Copyrights, you can contact us via this e-mail : info@printgoat.bg, in order to:
-Claim removal of your image material
-Claim to credit your image material
-You beleive that our attribution to your material is inadequate or insufficient
-You beleive we have violated your copyrights in any other way

All images published in Print Goat Blog are used for informative and non-commercial purpose.